Voorwaarden

VOLG LVS / Ghostbuster BVBA

Betalingsvoorwaarden Ghostbuster bvba

1) De facturen zijn betaalbaar contant bij levering.
2) De vervaldag der factuur is 8 dagen na factuurdatum.
3) In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn is, van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 12 % en een schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag met een forfaitair minimum van 50 €.
4) In geval van geschil betreffende de factuur zijn enkel de rechtbanken van Brugge of Oostende bevoegd.

Levering en testvoorwaarden

1) Transport van de goederen of diensten is altijd op risico van de klant.
2) Klachten, van welke aard ook, dienen ons bericht te worden uiterlijk binnen de twee werkdagen na de levering per email of per aangetekend schrijven. Na deze periode vervalt alle recht.
3) De duur van een testperiode is 7 dagen. Opmerkingen en klachten dienen ons bericht te worden uiterlijk binnen de twee werkdagen na einde van de testperiode per email of per aangetekend schrijven. Na deze periode vervalt alle recht.

Algemene voorwaarden webapplicaties

 Contractuele documenten

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door de leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop de leverancier zijn aanbieding baseert.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Volgende bijlagen inzake de bijzondere voorwaarden worden aangehecht aan deze overeenkomst  en maken er integrerend deel van uit:

  1. De prijs
  2. Installatie, implementatie en gebruik van de server
  3. Support
  4. Input en maatwerk
  5. Bijkomende diensten en backup

Voorwerp

De leverancier verbindt zich tot het aanbieden en onderhouden van en toegang bieden tot webruimte voor het opslaan en verwerken van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud op servers(s) van de leverancier.

De leverancier verleent de klant daarbij het niet-overdraagbare en niet-exclusieve en tijdelijk recht tot het gebruik van de applicatiesoftware, met daarbij behorende documentatie.

Het tijdelijk gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de applicatiesoftware op de met de leverancier overeengekomen verwerkingseenheid en het met de leverancier overeengekomen aantal gebruikers. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de applicatiesoftware het eerst is geïnstalleerd en het aantal gebruikers is beperkt tot 1 (één).

Het tijdelijk gebruiksrecht voor de applicatiesoftware is beperkt tot de objectcode. Rechten op en de broncodes zelf worden niet verstrekt

Het is de klant niet toegestaan de applicatiesoftware en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de applicatiesoftware of de applicatiesoftware bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de applicatiesoftware uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt. De klant zal de applicatiesoftware niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De klant zal de applicatiesoftware niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’).

De leverancier kan naar eigen inzicht de klant de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden diensten. Indien deze mogelijkheid aan de klant wordt geboden, is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

In het kader van de toegang tot en het gebruik van de applicatiesoftware, beschikt de klant direct of indirect over apparatuur en sofware die voldoet aan de door de leverancier vastgestelde en aan de klant direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen.

De klant dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of sofware hieraan niet voldoen, wordt de op de leverancier rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de webapplicatie opgeschort.

De klant is verplicht aanwijzingen van de leverancier omtrent de webapplicatie  op te volgen.

Het is de klant niet toegestaan apparatuur of applicatiesoftware te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de webapplicatie of aan een derde, of waardoor een storing in de applicatie kan ontstaan.

Installatie en Implementatie
Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is overeengekomen, zal de leverancier de applicatie installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

Indien door toedoen van de klant de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal de klant betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van de leverancier om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

 

Onderhoud
Onderhoud op applicatiesoftware omvat het ter beschikking stellen en installeren van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan de klant beschikbaar gestelde applicatiesoftware die een kwalitatieve dan wel functionele verbetering inhouden.

Indien voor de applicatiesoftware een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de applicatiesoftware onderhoud is inbegrepen, zal de klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de leverancier geconstateerde fouten in de applicatiesoftware gedetailleerd aan de leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal de leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de applicatiesoftware. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door de leverancier te bepalen wijze en termijn aan de klant ter beschikking worden gesteld.

De leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de applicatiesoftware aan te brengen.

De leverancier staat er niet voor in dat de applicatiesoftware zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

De leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de applicatiesoftware door anderen dan de leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

De leverancier stelt de klant van tevoren op de hoogte van voorgenomen onderhoud op applicatiesoftware, indien dit onderhoud op applicatiesoftware leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de applicatiesoftware dan wel het niet-beschikbaar zijn van de applicatiesoftware. In dat geval zal onderhoud op applicatiesoftware plaatsvinden van 00.00 tot 07.00 uur (CET). Overig onderhoud op applicatiesoftware zal plaatsvinden gedurende werkdagen.

 

Support
Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (email) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de webapplicatie. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek voorschot. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

De leverancier zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van applicatiesoftware. De leverancier is naar eigen inzicht gerechtigd support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van applicatiesoftware.

 

Back-ups
De leverancier zal elke 2 weken een back-up maken van de ingebrachte data. De back-ups worden bewaard bij de leverancier. Ingeval van totale crash van de applicatie zal de laatste back-up kunnen aangewend worden om de data zoveel mogelijk te herstellen.

De leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele verlies van de transacties en/of dataverkeer tussen de laatste back-up en de reële situatie voor de crash.

 

Duur
De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één jaar, die een aanvang neemt bij de implementatie en installatie van de toegang tot de webapplicatie.

De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de klant of de leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door de klant heeft plaatsgevonden en aan de overige op de klant rustende verplichtingen is voldaan.

 

Prijzen en Betalingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan leverancier kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. 

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

De leverancier heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de klant om aan zijn verplichtingen te voldoen. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

De leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van de leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan de leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

De vergoeding voor onderhoud, support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn steeds als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Prijswijziging
De leverancier is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 

Verplichtingen de leverancier
De leverancier draagt zorg voor de terbeschikkingstelling van de applicatiesoftware.

De leverancier zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door de leverancier, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage 98%.

Dit percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor onderhoud op hierbij niet begrepen.

De leverancier garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer de leverancier van het gebruik en/of de terbeschikkingstelling van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

De leverancier heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

De leverancier zal ernaar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de webapplicatie te verzekeren.

De leverancier zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door de leverancier gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen data in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

 

Browser
De webapplicatie is toegankelijk voor de klant middels een browser. De webapplicatie is geoptimaliseerd voor de door de leverancier aangegeven browsers. De browsers waarvoor de webapplicatie bij het tot stand komen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen, door de leverancier, nader kenbaar worden gemaakt.
De leverancier is niet verplicht de toegang tot de webapplicatie middels de vermelde browsers optimaal te houden. De leverancier is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de webapplicatie, die invloed kunnen hebben op de door de klant gehanteerde en/of door de leverancier geadviseerde browsers. De leverancier zal zich naar redelijkheid inspannen om de klant in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van de klant zijn voor zijn eigen rekening.

 

Gebruik van toegangs- of identificatiecodes
De klant zal zorgvuldig omgaan met de toegangs- of identificatiecodes. De klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik de leverancier hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

De klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de toegangs- of identificatiecodes, gebruikt en/of verspreid door de klant.

In geen geval is de leverancier aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de toegangs- of identificatiecodes.

 

Dataverkeer van de klant
De leverancier heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar de klant. De leverancier treedt slechts op als een doorgeefluik. De leverancier geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data, wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer naar en afkomstig van de klant.

De klant vrijwaart van en houdt de leverancier schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde en/of overheid in verband met (de inhoud of verwerking van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van de klant.

Indien middels de webapplicatie persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd, dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de webapplicatie, vrijwaart de leverancier van alle aansprakelijkheid, kosten, boeten of schade als gevolg van claims van derden of overheden, ingeval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd, dan wel commerciële en/of overige activiteiten, worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

Indien de leverancier, om één of andere reden zelf gegevens zou moeten verwerken, gebeurt dit slechts in opdracht van de klant. Alle door de leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door de leverancier te stellen voorwaarden door de klant worden geprepareerd en aangeleverd. De klant zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar de leverancier de dienst uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van de klant, ook indien deze door de leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, applicatiesoftware of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht.

 

Wijziging
De leverancier is gerechtigd de technische eigenschappen van de webapplicatie te wijzigen. De leverancier zal een onvermijdelijke wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben voor de werkwijze van onderneming van de klant en/of de functionaliteit van de webapplicatie, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Persoonsgegevens
De klant is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of applicatiesoftware van de leverancier ten behoeve van de klant.

De leverancier zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De klant zal de leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

De klant vrijwaart de leverancier van alle claims, boeten, schade of kosten wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Voorzover de klant daartoe gerechtigd is, stemt de klant uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van de leverancier voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer toegangsgegevens en data en is slechts toegankelijk voor de leverancier. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer de leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

Fair use
Het is verboden om de aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
b) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
c) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
d) Spam-activiteiten;
e) het bewaren/verspreiden van kinderpornografie;
f) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
g) verspreiding, dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen, beledigend en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
h) dreigementen;
i) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;

De leverancier behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde de leverancier erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de webapplicatie inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden de leverancier en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de webapplicatie en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de
verplichtingen voldaan zijn.

De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot herindienststelling wordt overgegaan, indien de klant binnen een door de leverancier nader vast te stellen termijn de verplichtingen is
nagekomen, en het bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

De leverancier en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door de klant en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van deze maatregelen.

 

Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de leverancier, diens licentiegevers of diens leveranciers.

De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van applicatiesoftware, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Het is de leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de applicatiesoftware of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de applicatiesoftware. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde applicatiesoftware als dat noodzakelijk is voor het met de applicatiesoftware beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door de leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkapplicatiesoftware en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan de leverancier te maken.  De eventuele aanpassing van de softwareapplicatie zal door de leverancier worden uitgevoerd, met uitsluiting van elke andere derde.

De leverancier vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de leverancier zelf ontwikkelde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de leverancier. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de klant in de applicatiesoftware, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door de leverancier zelf ontwikkelde applicatiesoftware inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van de leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal de leverancier zo mogelijk zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere applicatiesoftware ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de klant. Indien de leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal de leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. De leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door de leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door de leverancier geleverde of verstrekte zaken of applicatiesoftware of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, applicatiesoftware, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de leverancier van apparatuur, applicatiesoftware, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De klant zal de leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Alle informatie, content en/of data die door de leverancier in de webapplicatie wordt opgenomen, is louter didactisch, ter referentie en informatief en kan door de leverancier steeds verwijderd worden.

 

Medewerking door de klant
De klant zal de leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien de klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, applicatiesoftware, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door de leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Indien de klant applicatiesoftware, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan de leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door de leverancier voorgeschreven specificaties.

Indien de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, applicatiesoftware of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier stelt of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van de leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk of contractueel recht.

Ingeval medewerkers van de leverancier op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De klant vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van de leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie. De klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van de leverancier kenbaar maken.

 

Telecommunicatie
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van de leverancier staan. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevenden.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is de leverancier gerechtigd de klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.

De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

Leveringstermijnen
Alle door de leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de leverancier bekend waren.

De leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt de leverancier niet in verzuim.

In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt de leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is de leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de leverancier en de klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Beëindiging overeenkomst
Aan elk der partijen komt, onverminderd andere bepalingen in de overeenkomst, de bevoegdheid tot ontbinding met schadevergoeding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- gerechtelijke opschorting van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement of gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

De leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de klant vervalt het recht tot gebruik van aan de klant ter beschikking gestelde applicatiesoftware van rechtswege.

 

Aansprakelijkheid van de leverancier en vrijwaring
De totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs voor één jaar (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 5.000 EUR((vijf duizend Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die de klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan de leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan directe schade, is uitgesloten.

De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier.

De aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant de leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van de leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan de leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, applicatiesoftware van derden waarvan het gebruik door de klant aan de leverancier is voorgeschreven, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, , brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, storing in de energie-aanvoer, diefstal.

Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, kunnen partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Meerwerk
Indien de leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. De leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

De klant aanvaardt dat door deze werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en de leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal de leverancier de klant desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Vertrouwelijke gegevens, Geheimhouding
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

De klant is verplicht bij het einde van de overeenkomst alle documenten betreffende de leverancier en de webapplicatie onmiddellijk aan de leverancier te bezorgen, en hiervan geen kopieën te behouden.

Alle inlichtingen waarvan de klant en de personeelsleden van de klant kennis zullen nemen m.b.t. de webapplicatie, alle documenten die hen worden toevertrouwd, alle vergaderingen waaraan ze deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

De informatie in kwestie:

- kan worden vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, magneetband,   schijf, diskette, geïntegreerde montage, enz.;
- kan mondeling aan de klant worden verstrekt, via een demonstratie en/of via overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie;
- kan bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaan uit studies, handleidingen, ontwerpplannen, fabricageplannen, technische beschrijvingen, detailplannen, functionele specificaties, procedures, computerprogramma’s, uitvoerbare codes, berekeningen, enz.

De klant garandeert dat zijn personeel en zijn de leveranciers de vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan derden, inbegrepen eventuele filialen en andere ondernemingen die met de klant zijn geassocieerd. Hij zal aan zijn personeelsleden en aan die van zijn de leveranciers die rechtstreeks bij de overeenkomst zijn betrokken, enkel de gegevens bekend maken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Op iedere overtreding van deze geheimhoudingsplicht, staat een onmiddellijk opeisbare forfaitaire minimale schadevergoeding van 5.000,00 EUR per overtreding, en zo de overtreding in tijd voortduurt per week, onverminderd de gehoudenheid van de klant tot vergoeding van het bedrag, waarmede de schade die de leverancier of diens de klanten lijdt/lijden tengevolge van de overtreding, het boetebedrag zal overtreffen.

 

Referentie
De leverancier is gerechtigd de naam en het logo van de klant of diens de klanten, aan wie toegang en gebruik van de webapplicatie is verleend, op de website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

 

Diverse
De niet-opeising van een recht of de niet-toepassing van een sanctie door de leverancier houdt geenszins een afstand van voorkomend recht in.

Indien een bepaling van de overeenkomst als ongeldig, nietig of niet-toepasselijk wordt beschouwd door een wetgeving of een regelgeving van een regering of door een arbitrale of gerechtelijke uitspraak, dan zal die ongeldigheid de uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst niet aantasten, en zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst de intenties van partijen benadert. 

Bij opzegging, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop tussen partijen te gelden.

 

Geschillen.
Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Voor de geschillen inzake het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst of de ermee samenhangende, bijkomende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, worden bij voorkeur op een minnelijke wijze opgelost.

Indien zulks onmogelijk blijkt, zijn de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de leverancier om de klant in tussenkomst en vrijwaring op te roepen voor een andere rechter, zelfs een vreemde, wanneer bij de betwisting derden betrokken zijn.

 

 

Ben je genoeg geïnformeerd?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, blogs & filmpjes

Schrijf je in!

Iemand van de verkoop?

Spreek een datum af met iemand van het Volg-team

Vraag een demo aan