Privacy verklaring

Privacy verklaring website VOLG LVS
Deze pagina is laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van VOLG LVS (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website.
Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Door toegang te verkrijgen tot de website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend privacy verklaring. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidige privacy verklaring.
Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gegrond is op basis van een voorafgaandelijk gegeven toestemming, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking van de toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de website te bezoeken en de diensten aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking te gebruiken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt:
• Het IP-adres van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), hierin begrepen het dynamische IP-adres.
• Het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft meegedeeld, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussiefora, door via identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz..
• Het e-mailadres, de voor – en achternaam, het postadres, het telefoon- en GSM-nummer, de geboortedatum en, in voorkomend geval, de maatschappelijke benaming en zetel, het ondernemingsnummer en het telefoonnummer van de onderneming, wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot het gedeelte van de website dat enkel toegankelijk is na registratie.
• Het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht.
• Aalle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website, door te chatten met de verantwoordelijke voor de verwerking op de website, door gebruik te maken van de diensten aangeboden op de website of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de verantwoordelijke voor de verwerking.
In de hypothese waarin gegevens met een persoonlijk karakter worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als gegevens met een persoonlijk karakter totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

Welke gegevens registreren wij?

We registreren uw persoonsgegevens op verschillende manieren:
• Demoaanvraag: uw naam, uw schoolnaam, uw e-mailadres
• Meer info: uw naam en uw e-mailadres.
• Schrijf je in: uw naam en uw e-mailadres.
• Via e-mail link
• Het contactformulier.
• De inschrijving op de website.
• Het gebruik van de diensten aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking op de website.

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:
• het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft.
• het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie.
• het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.
• het eventueel versturen van gratis demo’s of stalen of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden.
• het beantwoorden van vragen van de gebruikers.
• het opstellen van statistieken (met behulp van geanonimiseerde gegevens).
• het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.
• informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.
• direct marketingdoeleinden:
• toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggende privacy verklaring werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven dergelijk gebruik te weigeren.

Verwerker zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever
uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de
Overeenkomst en niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft
verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot
betrokkenen herleidbaar is.

Verdeling van verantwoordelijkheid

De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden
uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.


De Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever.

De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de
verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Duurtijd van de bewaring

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.
Wanneer de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, worden de gegevens van de gebruiker maximum 1 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de gebruiker aan de verantwoordelijke voor de verwerking bindt.
Na afloop van de bewaringstermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar (anoniem) werden gemaakt.

Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.
Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.
De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker meegedeeld worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van huidige privacy verklaring.
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).
De verantwoordelijke voor de verwerking is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

Het recht op beperking van de verwerking

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de beperking/schorsing verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:
• wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken.
• wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens.
• wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking.
• gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de gebruiker.
Wanneer de verwerking geschorst werd krachtens deze bepaling, mogen de persoonsgegevens slechts na instemming van de gebruiker worden verwerkt, met uitzondering van de bewaring ervan of om rechten in rechte vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te vrijwaren, of nog, omwille van redenen van openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.
De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking/schorsing van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:
• de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking.
• de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere grondslag voor verdere verwerking.
• de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering).
• de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik.
• de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 3 volgende gevallen :
• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en et recht op informatie.
• van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.
• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.
De verantwoordelijke voor de verwerking is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de gebruiker van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.
De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zouden zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking:
• indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen. en
• indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de verantwoordelijke voor de verwerking.
Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, voor zover dit technisch mogelijk is.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.
Indien de gebruiker ermee heeft ingestemd dat de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden al dan niet te aanvaarden.
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de toekomstige overdracht van zijn gegevens aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden.
De verantwoordelijke voor de verwerking leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, huidige privacy verklaring naleven.
De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.
Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Veiligheid

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
• een beveiligd intern netwerk
• back-up systeem op geografisch gescheiden plaatsen
• meerdere back-ups per dag
• encryptie op de back-ups

Meldplicht

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een
beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de
ons in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de
klant ons binnen een redelijke termijn op de hoogte van een
beveiligingslek en/of datalek.
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.
Daarnaast behelst de meldplicht:
• wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
• wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
• wat de (voorgestelde) oplossing is
• wie geïnformeerd is

Gebruik van toegangs- of identificatiecodes

De klant zal zorgvuldig omgaan met de toegangs- of identificatiecodes. De klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik de leverancier hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
De klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de toegangs- of identificatiecodes, gebruikt en/of verspreid door de klant.
In geen geval is de leverancier aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de toegangs- of identificatiecodes.

Fair use

Het is verboden om de aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
b) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.
c) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake.
d) Spam-activiteiten.
e) het bewaren/verspreiden van kinderpornografie.
f) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen.
g) verspreiding, dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen, beledigend en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard.
h) dreigementen.
i) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten.

De leverancier behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde de leverancier erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de webapplicatie inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden de leverancier en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de webapplicatie en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

Vertrouwelijke gegevens, Geheimhouding

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

De klant is verplicht bij het einde van de overeenkomst alle documenten betreffende de leverancier en de webapplicatie onmiddellijk aan de leverancier te bezorgen, en hiervan geen kopieën te behouden.
Alle inlichtingen waarvan de klant en de personeelsleden van de klant kennis zullen nemen m.b.t. de webapplicatie, alle documenten die hen worden toevertrouwd, alle vergaderingen waaraan ze deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
De informatie in kwestie:
• kan worden vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, magneetband,   schijf, diskette, geïntegreerde montage, enz..
• kan mondeling aan de klant worden verstrekt, via een demonstratie en/of via overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie.
• kan bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaan uit studies, handleidingen, ontwerpplannen, fabricageplannen, technische beschrijvingen, detailplannen, functionele specificaties, procedures, computerprogramma’s, uitvoerbare codes, berekeningen, enz.

De klant garandeert dat zijn personeel en zijn de leveranciers de vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan derden, inbegrepen eventuele filialen en andere ondernemingen die met de klant zijn geassocieerd. Hij zal aan zijn personeelsleden en aan die van zijn de leveranciers die rechtstreeks bij de overeenkomst zijn betrokken, enkel de gegevens bekend maken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Bezwaren en klachten

Indien de gebruiker meent dat de verwerkingsverantwoordelijke huidige privacy verklaring of de reglementering ter zake niet naleeft, wordt hij uitgenodigd de verwerkingsverantwoordelijke te contacteren op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidige privacy verklaring.
De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, commission@privacycommission.be.
De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidige privacy verklaring, kan de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking contacteren :Per e-mail : info@volg.be
Per post : VOLG LVS, Loppemsestraat 32, 8020 Oostkamp België.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige privacy verklaring wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend privacy verklaring zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Brugge.

Aanvulling op contract

Elke klant met een webapplicatie heeft een contract. In dit contract staan alle bepalingen, rechten en plichten van deze klant wat betreft de wet op de privacy.
Deze privacy verklaring is een aanvulling op dit contract en vormt samen de verwerkersovereenkomst.

Duur en beëindiging als verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de
Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt ook de Verwerkersovereenkomst
en vice versa.
Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, heeft
de Opdrachtgever 30 dagen de tijd om de verstrekte persoonsgegevens op te vragen.
De Verwerker zal al die persoonsgegevens bewaren zoals volgt uit de fiscale
bewaarplicht. Persoonsgegevens die niet onder deze kwalificatie vallen zullen na 30 dagen van de servers en systemen van de Verwerker worden verwijderd.

Slotbepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidige privacy verklaring te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Ben je genoeg geïnformeerd?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, blogs & filmpjes

Schrijf je in!

Iemand van de verkoop?

Spreek een datum af met iemand van het Volg-team

Vraag een demo aan