Disclaimer

Disclaimer VOLG LVS / Ghostbuster BVBA

Algemeen

De website volg.be (verder VOLG LVS) is eigendom van Ghostbuster BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0478.925.919
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.
Volg.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Volg.be spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de leverancier, diens licentiegevers of diens leveranciers.

De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van applicatiesoftware, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Het is de leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de applicatiesoftware of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de applicatiesoftware. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde applicatiesoftware als dat noodzakelijk is voor het met de applicatiesoftware beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door de leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkapplicatiesoftware en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan de leverancier te maken.  De eventuele aanpassing van de softwareapplicatie zal door de leverancier worden uitgevoerd, met uitsluiting van elke andere derde.

De leverancier vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de leverancier zelf ontwikkelde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de leverancier. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de klant in de applicatiesoftware, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door de leverancier zelf ontwikkelde applicatiesoftware inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van de leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal de leverancier zo mogelijk zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere applicatiesoftware ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de klant. Indien de leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal de leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. De leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde applicatiesoftware, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door de leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door de leverancier geleverde of verstrekte zaken of applicatiesoftware of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, applicatiesoftware, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de leverancier van apparatuur, applicatiesoftware, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De klant zal de leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Alle informatie, content en/of data die door de leverancier in de webapplicatie wordt opgenomen, is louter didactisch, ter referentie en informatief en kan door de leverancier steeds verwijderd worden.

Inloggegevens

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform.
U staat er jegens VOLG LVS voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy dat u vindt op www.volg.be. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. VOLG LVS mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan VOLG LVS laten weten.

VOLG LVS behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

 

Ben je genoeg geïnformeerd?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, blogs & filmpjes

Schrijf je in!

Iemand van de verkoop?

Spreek een datum af met iemand van het Volg-team

Vraag een demo aan